Obecné informace pro zaměstnance

 • Zaměstnavatel je povinen, bez ohledu na počet zaměstnanců či velikost podniku, zajistit pro své zaměstnance pracovnělékařskou péči.
 • Zaměstnanec je povinen se pracovnělékařským prohlídkám podrobit.
 • Pracovnělékařské prohlídky jsou vyloučeny ze svobodné volby lékaře, tzn. zaměstnanec absolvuje prohlídku ve zdravotnickém zařízení, které určí zaměstnavatel (většinou na základě smluvního vztahu se zdravotnickým zařízením). Zaměstnavatel může podle zákona č. 373/2011 Sb. §54 odst. 2, písm. b, u zaměstnanců zařazených do kategorie první vyslat zaměstnance k jejich registrujícímu lékaři k provedení pracovně lékařské prohlídky.
 • Zdravotnické zařízení je povinno dle zákona č. 373/2011 Sb. vydat Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci do 10 dní od podání žádosti. Uvedená lhůta neběží, pokud jsou k vystavení posudku nutná doplňková vyšetření.
 • K pracovnělékařské prohlídce je nutné se dostavit s:
  • výpisem ze zdravotní dokumentace, vedené o posuzované osobě jejím praktickým lékařem
  • žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky, ve které zaměstnavatel specifikuje druh práce, režim práce a pracovní podmínky, ke kterým je zaměstnanec posuzován
 • Lékař vykonávající pracovně lékařskou prohlídku provádí posouzení zdravotního stavu zaměstnance na základě:
  • výsledků lékařské prohlídky, kterou provádí v ambulanci a výsledků event. dalších odborných vyšetření
 • Ze závěru lékařského posudku, který po absolvování pracovně lékařské prohlídky zaměstnanec obdrží musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba k výkonu povolání:
  • zdravotně způsobilá
  • zdravotně způsobilá s omezením (omezení se blíže specifikuje)
  • zdravotně nezpůsobilá
  • pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost
 • Právní účinky lékařského posudku se závěrem o zdravotní nezpůsobilosti, způsobilosti s omezením či dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti nastávají neodkladně, dnem prokazatelného předání.

Informace pro zaměstnavatele:

Nabídka pracovnělékařské péče - k nalédnutí zde

Smlouva o poskytování závodní preventiví péče - k nahlédnutí zde.

  Tyto údaje mají pouze informativní charakter